6 juli 2001, jaargang 45, nummer 14
Artikel 004329
Nieuwe rituelen 5 Vraag om uw reactie P.J.van Kampen Vier maal schreef ik een artikel over "moderne rituelen", zoals ik die om ons heen meen te zien. Ik zie ze in meer evangelische of charismatische kringen gepraktiseerd worden en beschouw ze als iets waaraan mogelijk op meer algemene wijze in onze tijd behoefte zou bestaan. Diverse redenen verhinderden dat de serie ook in vier achtereenvolgende nummers van ons blad verscheen; de serie had dus geen ononderbroken verloop, tot mijn spijt. Nu heb ik vier maal wat geschreven en ben ik eigenlijk erg benieuwd naar uw reacties.

We hebben het achtereenvolgens gehad over situaties waarin gelovigen elkaar "zegenen"1), hun net ingerichte huis aan de Here God toewijden/ opdragen 2), vragen om ziekenzalving en het gebed van broeders en zusters vanwege ernstige ziekte 3), of vragen om specifiek gebed in verband met hun echtscheiding 4). Als u dit heel uiteenlopende zaken vindt, dan hebt u zonder meer gelijk! Ze hebben uitsluitend met elkaar gemeen dat ze in onze tijd in de aandacht lijken te staan of te komen, én dat ze iets willen uitdrukken van de aanhankelijkheid aan de Here God in verschillende omstandigheden. Ik heb de indruk dat men op diverse plaatsen met die vragen worstelt. Ze vormen ongetwijfeld een subjectief element in geloof en geloofsbeleving. Het lijkt me onjuist ze formeel te willen "legaliseren".
Nergens heb ik willen beweren dat deze zaken in onze kring per se ingevoerd dienen te worden, maar wel heb ik een lans willen breken voor ruimte voor mensen die behoefte hebben er iets mee te doen. We moeten deze dingen stellig nauwgezet overwegen, ze op bijbelse juistheid en praktische toelaatbaarheid beproeven en wellicht moeten ze nog op andere wijze tegen het licht gehouden worden.
Aan de hand daarvan moeten individuele gelovigen nagaan of ze aan deze zaken instemming kunnen geven, broeders en zusters die aan dit soort zaken behoefte lijken te hebben iets in de weg willen leggen of niet, of dat ze het eventueel gevaarlijke ontwikkelingen achten, een toegeven aan de tijdgeest, die nooit en te nimmer vanzelfsprekend aan Gods kant staat! Mijn vraag aan u als lezers is op diverse wijze in stukjes te breken: Herkent u de zaken die genoemd zijn?
Kunt u met mijn signaleren en benaderen instemmen of bent u het ermee oneens? En in beide gevallen: op welke gronden vindt u dat? Wat me heel erg interesseert: hebt u met een van deze zaken (of meerdere, of alle) ervaring die u met de anderen zou willen delen?

Naar ik denk, staan deze vragen in een wijdere context. Dus laat ik nog maar een paar vragen op u los, in de hoop dat lezers er "trek" in hebben.
Wat meer specifieke vragen:

a. Mogen we eigentijdse "rituelen"
creëren, als we daaraan behoefte voelen? Of is dat per definitie "eigendunkelijke godsdienst"?
b. Vindt u dat zulke dingen moeten kunnen plaatsvinden in "particuliere samenkomsten", buiten de bevoegdheid van een kerkenraad?
Zijn dat soort samenkomsten überhaupt toegestaan, vindt u, of hebt u (verstandelijke of gevoelsmatige) bezwaren tegen mogelijke "conventikel-
achtige" activiteiten?
c. Kan op deze wijze een deel van het pastoraat binnen de gemeente (ook de diep liggende pastorale behoeften die in deze serie aan de orde kwamen) aan bijvoorbeeld bijbelkringen, wijkkringen en andere structuren toevertrouwd worden?
Mag een kerkenraad dit soort zaken uit handen geven? Dat zou van in vloed kunnen zijn op de vraag naar de ambten, de reikwijdte ervan, inclusief het ambt van alle gelovigen.

Het moge duidelijk zijn: deze vragen duiken in menige gemeente of kring van gelovigen op en we doen er goed aan om, wellicht samen, antwoorden op die vragen te zoeken. Nu is ook duidelijk dat je niet zomaar in een blad op commando een discussie start, en al helemaal niet aan het begin van het vakantieseizoen! Toch de vraag: Hebt u iets mee te delen, wilt u uw bijdrage dan aan de redactie sturen.
Dan hoop ik/hopen wij daar "iets"
verder mee te doen. Misschien geven we die bijdragen "sec" door, of maken we er een "staalkaart" van, al of niet met eigen commentaar (of dat kan hangt uiteraard ook af van het aantal reacties en de mogelijkheid er nader op in te gaan).
Het zou m.i. ook zeer verhelderen, als u in uw reactie (nogmaals, als die mocht komen) duidelijk maakt of u reageert op het verhaal over elkaar zegenen, op de ziekenzalving, het opdragen van je huis of de (door u wel of juist niet) ervaren behoefte aan specifieke zorg aan mensen in echtscheiding. Ik zou ze graag alle behandeld zien, maar dan wel elk binnen hun eigen kader.

1) Opbouw nr 7, 30 maart 2001; pag. 146
2) Opbouw nr 8, 13 april 2001; pag. 158
3) Opbouw nr 10, 11 mei 2001; pag. 200
4) Opbouw nr 13, 22 juni 2001; pag. 277

Pieter van Kampen
2007-2014 Persvereniging Opbouw