12 januari 1996, jaargang 40, nummer 1
Artikel 006639
Onder andere(n) M.J.F. van der Wal Christelijk HBO in Ede groeit verder uit
De ontwikkelingen in het Hoger Beroeps Onderwijs staan niet stil.
Minister Ritzen probeert enerzijds een regio-structuur van HBO-mogelijkheden te creëren, anderzijds is men op het ministerie druk doende de kwaliteitseisen voor dit onderwijs aan te scherpen.
De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in de fusies van verschillende hogescholen maar ook in enige terugloop van het aantal studenten. De christelijke Hogeschool De Vijverberg-Felua te Ede kampt echter niet met deze problemen.
Het afgelopen studiejaar groeide de school met maar liefst 10%! Uit de landelijk uitgegeven Keuzegids voor het Hoger Onderwijs blijkt ook op verschillende punten dat het hoger onderwijs in Ede goed in de markt ligt bij studenten.
Men kan hier trouwens ook terecht voor verschillende opleidingen met goede toekomstperspectieven.
De opleiding tot Verpleegkundige staat vooraan in het land waar het gaat om samenwerking met ziekenhuizen. Men heeft een contract afgesloten met instellingen in de regio waardoor er een aantrekkelijke werken/leren-variant kan worden aangeboden. Overigens scoorde deze HBO-V in genoemde keuzegids landelijk ook nog het hoogst ten aanzien van het tevredenheidsgehalte van studenten!
Nieuw is de opleiding Journalistiek en Voorlichting (voorheen te Amersfoort) welke thans in samenwerking met de ESJ in Ede is gestart. Van deze opleiding wordt vermeld dat men een breed en consequent doorgevoerd programma heeft.
Daarnaast kan men in Ede terecht voor Maatschappelijk Werk (en Dienstverlening).
Het blijkt dat 80% van de afgestudeerden binnen een jaar een baan krijgen.
De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening zit duidelijk in de lift. De Edese opleiding SPH werd in een studentenonderzoek hoog gekwalificeerd waardoor ze een plekje kreeg in de landelijke top-3. Met name de aardige docenten worden er gewaardeerd.
Een bijzondere opleiding is die tot Kerkelijk Werker welke bij De Vijverberg-Felua nog valt onder de paraplu van Culturele en Maatschappelijke Vorming.
De deeltijd-variant trekt hier veel liefhebbers.
De opleiding tot leraar basisonderwijs heeft in Ede al een lange geschiedenis.
De pabo wordt in het schooljaar 1996/97 ondergebracht in een geheel nieuw gebouw dat achter de nog jonge hogeschoolgebouwen aan de Oude Kerkweg zal verrijzen.
Last but not least is er de opleiding Personeel en Arbeid waar men jonge mensen bekwaam maakt op de terreinen van personeelsmanagement, organisatieprincipes en arbeidsvoorziening.
Een brede opleiding met mogelijkheden voor gespecialiseerde afstudeerprojecten.
De Edese hogeschool heeft gezien de christelijke benadering van het onderwijs een functie voor het gehele land. Geen regio-hogeschool dus, maar een gemeenschap van mensen uit een scala van christelijke milieus vanuit het gehele land. Men spreekt er zowel met de 'zachte g' als met de onvervalste Friese tongval om maar een paar voorbeelden te noemen.
De hogeschool brengt overigens ook onderwijs en andere activiteiten naar 'buiten'. De commerciële poot Contractactiviteiten staat ten dienste van organisaties op het terrein van welzijn, gezondheidszorg, kerk en overheid.
Daarvan wordt ook in toenemende mate gebruik gemaakt.
De Vijverberg-Felua houdt open huis op zaterdag 17februari. Overigens kan men er ook afspraken maken voor een 'meeloopdag'.
Informatie: Postbus 80, 6710 BB Ede of telefonisch: 0318-639750.

Cursus nieuwtestamentisch Grieks
Begin 1996 gaat in Amersfoort een één jaar durende cursus van start, die beoogt geïnteresseerde bijbellezers zo ver te brengen, dat zij het Nieuwe Testament in het Grieks kunnen (gaan) lezen. Voor iedereen, die over voldoende studiezin, taalgevoel en doorzettingsvermogen beschikt is deze cursus te volgen. Want bijbels Grieks leren is niet anders dan het leren van Spaans, Indonesisch of Russisch: de ene taal is even makkelijk of moeilijk leerbaar als de andere.

Waarom deze cursus?
Veel christenen die intensief met Schriftstudie bezig zijn zouden wat de bijbeltalen betreft zelf wel tot de bron willen doordringen. Niet zozeer omdat ze altijd maar op goed gezag moeten aannemen, dat "in de grondtekst eigenlijk dit of dat staat". Maar veel meer omdat het niet kennen van Hebreeuws en Grieks voor de 'leek' een soort laatste uitdaging is.

Hoe is de opzet?
Wekelijks wordt gedurende een dag- deel lesgegeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuw-ontwikkeld lesmateriaal.
De taal komt zeker zo volledig aan de orde als normaal op school gebeurt. De methode bestaat uit een vormleer, een tekst- annex idioomboek en oefenmateriaal, dat helemaal is opgebouwd vanuit letterlijke bijbelcitaten.
Zo profiteert de bijbellezer trouwens van een voorsprong die hij heeft vergeleken met andere taalstudenten: omdat hij in de stof 'thuis' is herkent hij ook makkelijker wat uit de te vertalen teksten te voorschijn komt.

Cursusmateriaal
Het benodigde lesmateriaal is bij de cursus inbegrepen. Wat daarnaast moet worden aangeschaft is een eigen exemplaar van het Grieke Nieuwe Testament en eventueel een woordenboek.

Verdere informatie is te verkrijgen bij de cursusleider, Drs. B. Vuijk, Vivaldiweg 40, 3752 HB Bunschoten, tel. 033-2982508.
2007-2014 Persvereniging Opbouw