22 juni 2007, jaargang 51, nummer 13
Artikel 000766
Wonder boven wonder (12) Tijd (2) K. Valkenburg Een andere bij de schepping gegeven tijdsindeling is de maand. Men had natuurlijk al heel vroeg door dat er twaalf keer een nieuwe maan is in een jaar, maar helaas gaat dit niet precies op. De precieze tijd tussen twee nieuwe manen is 29,5306 dagen, afgerond 29,5 dagen. Twaalf maanden is dus 354 dagen, zodat men elk jaar elf dagen achterloopt.
In de joodse kalender wordt dit als volgt opgelost. Omdat een maanmaand 29,5 dagen duurt, is de ene maand 29 en de andere maand dertig dagen lang. Omdat er twaalf joodse maanden zijn, kom je hierdoor uit op 354 dagen, ofwel je loopt elf dagen achter op de zonnekalender. Dit los je op door in een telkens terugkerende periode van negentien jaar zeven keer een schrikkelmaand toe te voegen en wel in het derde, zesde, achtste, elfde, veertiende, zeventiende en negentiende jaar. Deze schrikkelmaand heeft in de regel dertig dagen (op één na, die 29 dagen telt), waardoor je na negentien jaar in de pas loopt met de zonnekalender. De naam van de schrikkelmaand is tweede adar of kortweg adar 2. (bron: Wikipedia) In het volgende schema wordt duidelijk hoe de joodse maanden van om en om 29 en dertig dagen zich verhouden tot onze westerse maanden. Wat opvalt, is dat er twee keer, op Pasen en Pinksteren (feesten van het voorjaar), een christelijke vervulling plaatsheeft, om het zo maar eens uit te drukken. In 1 Korintiërs 10 lezen we dat alles wat de joden is overkomen, ons tot voorbeeld is gegeven.
Een intrigerende gedachte (die ik op diverse plaatsen vond) is dan, dat de andere joodse feesten en herdenkingsdagen (van het najaar) ook wel eens vervuld zouden kunnen worden, misschien wel in onze tijd.

Grote maan
Over de maan is nog meer interessants te melden. Van de 71 manen in ons zonnestelsel is de onze naar verhouding de grootste. Vandaar de invloed van de maan op eb en vloed, wat weer erg gunstig is voor het zeeleven door de doorspoeling van kustwateren. De zon heeft een 400 keer zo grote doorsnee als de maan en staat ook 400 keer verder weg. Dat heeft tot gevolg dat de aarde de enige planeet is, waar een tamelijk langdurige zonsverduistering kan voorkomen, soms tot wel zeven minuten. Een zonsverduistering is een van de meest indrukwekkende natuurverschijnselen en voor veel mensen een bijna mystieke ervaring. En zeker een bewijs van de grootsheid van de schepping. Door bestudering van de dan alleen zichtbare corona van de zon hebben we veel geleerd over de werking en de samenstelling van de zon, de belangrijkste bron van leven.

1 Nissan maart-april 15 Nissan begin Pesach (uittocht) Kruisiging van Jezus
2 Ijar
april-mei
3 Sivan
mei-juni 6 Sivan Wekenfeest
Pinksteren (50 dagen)
4 Tammuz
juni-juli
5 Av juli-augustus
6 Elul augustus-september
7 Tisjri september-oktober 1 Tisjri Nieuwjaar, Bazuinenfeest
10 Tisjri Grote Verzoendag
15 Tisjri Loofhuttenfeest
22 Tisjri Feest der Wet
8 Cheswan oktober-november
9 Kislev november-december
10 Tevet december-januari
11 Shevat januari-februari
12 Adar februari-maart
13 Adar 2 schrikkelmaand

Kees Valkenburg is lid van de CGK-NGK te Arnhem. Hij is gepensioneerd en werkte vroeger bij AKZO als literatuuronderzoeker op het gebied van scheikunde, veiligheid en gezondheid.
2007-2014 Persvereniging Opbouw