Over Opbouw
Contactgegevens Redactie
Kopij:
Jordi Kooiman, Heiligenbergerweg 201a, 3816 AJ Amersfoort, (033) 750 67 87, .
Kopij Oplocatie:
Ad de Boer, Kombuis 111, 3863 VN Nijkerk, (033) 245 11 06, .
Overige redactiezaken:
.

Contactgegevens Persvereniging
Opbouw is een uitgave van de Persvereniging Opbouw.
Het adres is dat van de secretaris, Marga van Gent-Petter, Dennekruid 99, 3068 SG Rotterdam, .
U kunt lid worden door overmaking van € 15,50 op giro 404945.


Missie en doelgroep
Opbouw stelt zich ten doel om:
1. Vanuit de gereformeerde traditie van de NGK over thema’s te publiceren die van belang zijn voor geloof en levenspraktijk, zowel persoonlijk als kerkelijk.
2. Zijn lezers op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de plaatselijke Nederlands Gereformeerde kerken.

Opbouw heeft als doelgroep:
Leden van de NGK die bewust bezig zijn met hun geloof in gezin, gemeente en maatschappij en meeleven met de ontwikkelingen binnen die kerken. Zij schatten hun eigen gemeenschap en de ontstaansgeschiedenis van die kerken op waarde en willen zich ook laten inspireren door nieuwe inzichten.

Redactie
Ad de Boer
drs. Freddy Gerkema
drs. Pieter Kleingeld
Jordi Kooiman (eindredacteur)
Ton Vos
Ide Zinkstok

Bestuur
Ale Sierksma, voorzitter
Marga van Gent-Petter, secretaris
Aldert van der Molen, penningmeester
Sander Dekker
Hillie van de Streek

Ondersteunende krachten
Jan Baronner, public relations
Margreeth Bos, boekhouding
Nico Schenk, leden- en abonnementenadministratie
Nico Postuma, advertentiebeheer


© 2007-2014 Persvereniging Opbouw